سد باغان 

 

دشت عباس


 

ارتباطات ؛ علائم و فرامین خطوط ریلی

علائم و فرامین در خطوط ریلی

   وجود هزاران کیلومترراه های ریلی در سراسر کشور حیاتی ترین پشتیبان اقتصـادی آحــاد مــردم و مـشـاغل مختلف می باشد. فعالیت های عملیاتی وانجام امور مربوط به نگهداری روزانه از الزامات این شبکه حیاتی می باشد که ایمنی آن را فراهم نموده از بروزبی نظمی ها جلوگیری می نماید. بکارگیری ابداعات جدید دراین زمینه نظیر استفاده از روش "کنترل مطمئن قطار" که از آخرین تکنولوژی و پیشرفته ترین محصولات استفاده می نماید برای حفظ شبکه ریلی در امن ترین و کارآمدترین حالت ضروری است. 
                                                                                                                                                       
      


پورنام

این یک محتوای تستی می باشد، شما می توانید همین مطلب را از پانل ویرایش کنید، دقت فرمایید که این محتوا الگو پذیر می باشد و به صورت پیش فرض حدودا 30 الگو وجود دارد که می توانید در حالت ها و رنگ های مختلف استفاده کنید .


محتوای تب اول در این قسمت قرار می گیرد، دقت فرمایید که این محتوا می تواند به صورت متن به همراه تصویر باشد.
محتوای تب دوم در این قسمت قرار می گیرد، دقت فرمایید که این محتوا می تواند به صورت متن به همراه تصویر باشد.
محتوای تب سوم در این قسمت قرار می گیرد، دقت فرمایید که این محتوا می تواند به صورت متن به همراه تصویر باشد.
محتوای تب چهارم در این قسمت قرار می گیرد، دقت فرمایید که این محتوا می تواند به صورت متن به همراه تصویر باشد.
محتوای تب پنجم در این قسمت قرار می گیرد، دقت فرمایید که این محتوا می تواند به صورت متن به همراه تصویر باشد.
محتوای تب ششم در این قسمت قرار می گیرد، دقت فرمایید که این محتوا می تواند به صورت متن به همراه تصویر باشد.