سد باغان 

 

دشت عباس


 

ارتباطات ؛ علائم و فرامین خطوط ریلی

علائم و فرامین در خطوط ریلی

   وجود هزاران کیلومترراه های ریلی در سراسر کشور حیاتی ترین پشتیبان اقتصـادی آحــاد مــردم و مـشـاغل مختلف می باشد. فعالیت های عملیاتی وانجام امور مربوط به نگهداری روزانه از الزامات این شبکه حیاتی می باشد که ایمنی آن را فراهم نموده از بروزبی نظمی ها جلوگیری می نماید. بکارگیری ابداعات جدید دراین زمینه نظیر استفاده از روش "کنترل مطمئن قطار" که از آخرین تکنولوژی و پیشرفته ترین محصولات استفاده می نماید برای حفظ شبکه ریلی در امن ترین و کارآمدترین حالت ضروری است. 
                                                                                                                                                       
      


اسکلتهای فلزی

اجرای اسکلتهای فلزی با همکاری شرکت سبلان سوله کاران